Tarih Dersi 10. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Tarih Dersi 2013 2014 Eğitim öğretim yılı için 25 soruluk çoktan seçmeli (Test) olarak hazırlanmış olan 1. Dönem 2. Tarih sınav soruları aşağıdadır.

AŞAĞIDAKİ SORULARI WORD FORMATINDA SAYFA DÜZENİ YAPILMIŞ OLARAK İNDİR

10’UNCU SINIFLAR TARİH DERSİ I. DÖNEM II. İMTİHAN

1.  Fatih’ in İstanbul’ u fethi, Avrupa’ da bütün Ortaçağ boyunca hakim olan derebeylik rejiminin yıkılmasında ve merkezi krallıkların güçlenmesinde etkili olmuştur.

   Bu durum aşağıdakilerin hangisinin bir sonucudur?

A)   Bizanslı bilginlerin İtalya’ da Rönesans’ın başlamasında etkili olmalarının

B)   Ortaçağın bitip,Yeniçağın başlaması

C)   İpek yolu ticaretinin Osmanlı kontrolüne girmesinin

D)   Sağlam surları yıkabilecek topların kullanılması

E)   Ortodoks Patrikhanesi’ nin Osmanlı himayesinde varlığını sürdürmesinin

 

 

2.  Coğrafi Keşifler sonucunda;

- Yeni ticaret yollarının bulunması

- Avrupa'ya bol miktarda altın ve gümüş madeninin getirilmesi

gibi gelişmeler yaşanması, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

A) Feodalite (derebeylik) ortaya çıkması

B) Osmanlı ekonomisinin zayıflaması

C) Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemine girmesi

D) Avrupa’da mezhep birliği bozulmuştur.

E) Skolastik düşünce önem kazanmıştır.

 

3.  Kuruluş Dönemi’nde Bizans’la sürekli savaşan Osmanlı Devleti, Balkanlardaki feodal işleyişi bitirerek bölge halkının, ürettiğinin çoğuna sahip olmasına izin verdi. Balkanlar’da Hoşgörü politikası izledi. Bu politikalar, Osmanlıların Balkanlardaki otoritesinin kolayca benimsenmesini sağladı.

Buna göre aşağıdaki hangi olay, Anadolu’nun siyasal birliğini bozarken, Balkanları bu anlamda etkilememiştir?

Rumeli’ye geçiş
Ankara Savaşı
İstanbul’un fethi
II. Kosova Savaşı
I. Viyana kuşatması

 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Merkez teşkilatı ile ilgili bir kavram değildir ?

Padişah
Saray
Divan
Sadrazam
Sancak Beyi

 

5. II.Bayezid  Dönemi yükselme dönemi içinde duraklama dönemi olarak nitelendirilmiştir.

Bunun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Ekonomik  sorunların yaşanması
Cem Sultan isyanı ile uğraşılması
Avrupa ile ilişkilerin kötüye gitmesi
Halkın ayaklanması
Ülkede iç isyanların görülmesi

6.  1533 İstanbul Antlaşması’na göre Avusturya arşidükü, Osmanlı sadrazamına  denk sayılacaktı.

Bu durum, aşağıdaki yargılardan hangisini gösterir?

Avusturya, Osmanlı Devleti’nin üstünlüğünü  kabul etmiştir.
Avusturya, Osmanlı himayesine girmiştir.
Avusturya sorunu çözülmüştür.
Avusturya, vergi vermeyi kabul etmemiştir
Avusturya, kapitülasyonlardan yararlanma peşindedir.

7.   Osmanlı Devleti’nde Divanıhümayun üyeleri  ve sorumluluk alanları ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden  hangisi yanlıştır?

            Üye                             Sorumluluk alanı

  Defterdar                                   maliye
  nişancı                                      tapu işleri
sadrazam                                 bilim ve teknik
kazasker                                       hukuk
kaptanıderya                               donanma

 

8.   Osmanlılar, aşağıdaki hangi iki savaş sonucu  Mısır’da bulunan Memlük  Devleti’ne son verilerek Mısır’ı ele geçirmişlerdir ?

Çaldıran-Ridaniye
Mercidabık-Turnadağ
Sırpsındığı-Çaldıran
Turnadağ-Mohaç
Mercidabık-Ridaniye

 

9.  Aşağıdakilerden hangisi, divan üyelerinden biri değildir?

A) Nişancı          B) Kazasker          C) Defterdar

D) Vezir             E) Beylerbeyi

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Taşra teşkilatı görevlilerinden birisi değildir ?

            A) Sancak Beyi

            B) Subaşı

            C) Kadı

            D) Kadı Naibi

            E) Serasker
 

11. Aşağıdakilerden hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir? 

Osmanlıda ilk yazılı kanunları Fatih Sultan Mehmet yapmıştır?
Rönesans’ın sonucunda Avrupa’da sanatı destekleyen “Mesen” sınıfı ortaya çıkmıştır.
Yavuz Yükselme döneminin 3’üncü padişahıdır.
Başka bir ülkeye ilk ticari ayrıcalıklar Fatih zamanında verilmiştir.
Osmanlı’da mesleki eğitim Lonca teşkilatı tarafından verilirdi.

 

12.   Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşiflerin nedenlerinden birisi değildir ?

Avrupa’daki Skolastik düzenin ve kralların halka baskı uygulamaları
Denizcilik ve Coğrafya biliminin gelişmesi
Kilisenin yalan söylediğinin anlaşılması
Ticaret yollarının Türklerin elinde bulunması
Cesur gemicilerin yetişmesi

 

13.  Aşağıdakilerden hangisi, Kapıkulu ordusunun

bölümlerinden biri değildir?

A) Yeniçeriler    B) Cebeciler   C) Topçular

         D) Tımarlı Sipahiler      E) Lağımcılar

 

14.  Osmanlı Devleti’nde yöneticilerin yetiştirildiği,  saray okulu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birun                B)Kubbealtı           C)Enderun  

          D) Acemi Ocağı            E) Sahnıseman

 

Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Dönemi gelişmelerinden değildir ?

Belgrat’ın Fethi
Macaristan’ın Fethi
Rodos Adası’nın Fethi
Sırbistan’ın Fethi
İran Seferleri

 

Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Dönemi Gelişmelerinden birisi değildir ?

Osmanlı Padişahının Halife olması
Anadolu Türk Birliği kesin olarak sağlanmıştır.
İran tehtidi bir süreliğine ortadan kaldırılması
Balkanların tamamının Türklerin eline geçmesi
Baharat Yolunun Türklerin eline geçmesi

 

17.  Coğrafi Keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Katolik Kilisesi’nin gücünü kırmıştır?

Dünya’nın yuvarlak olduğu anlaşıldı.
Sömürge imparatorlukları kuruldu.
Hıristiyanlık yeni yayılma alanları buldu.
Atlas okyanusu limanları önem kazandı.
Bilinmeyen pek çok bitki ve hayvan tanındı.

 

18.     I.  Nişancı

        II. Medrese Hocası (Müderris)

    III.  Yeniçeri Ağası

 

Yukarıda yer alan görevliler sırasıyla hangi sınıfa aittir ?

        Seyfiye        Kalemiye         İlmiye

 

A)         I                  II                   III

B)        III                 I                     II

C)        III                 II                     I

D)         II                  I                    III

E)          I                III                    II

 

19. Osmanlı Devleti’nde uzun yıllar farklı uluslara ait topluluklar bir arada yaşamışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 

A) Adil ve hoşgörülü bir yönetim anlayışının benimsendiğinin

B) Sosyal sınıflar arasında yatay geçişin olmadığının

C) Mutlak otoritenin korunmaya çalışıldığının

D) Dinsel hoşgörünün olmadığının

E) Asimilasyon politikasının izlendiğinin

 

20. Anadolu Türk Birliği Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile kesin olarak sağlanmıştır ?

 

A) Turnadağ Savaşı

B) Otlukbeli Savaşı

C) Mohaç Savaşı

D) Ridaniye Savaşı

E) Çaldıran Savaşı

 

21.  

I.    Fatih döneminde Kanunname-i Ali Osman’ın

yayınlanması

II.   Kanuni döneminde Süleymaniye medresesinin

açılması

III.  Yavuz’un Mısır’ı fethedilmesi

Yükselme döneminde meydana gelen yukarıda

verilen gelişmelerin ortaya çıktıkları alanlar aşağıdakilerden

hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

A) Eğitim - Hukuk - Askeri

B) Hukuk - Eğitim - Dini

C) Dini - Hukuk - Siyasi

D) Siyasi - Eğitim - Askeri

E) Hukuk - Eğitim – Siyasi

 

22.       Aşağıdakilerden hangisi Yükselme dönemi gelişmelerinden değildir ?

 

A) Karadeniz’in Türk gölü haline getirilmesi

B) Akdeniz’in Türk Gölü haline getirilmesi

C) İlk kez Doğuda İran tehtidinin ortaya çıkması

D) Balkanlarda Türklerin üstün hale gelmesi

E) Doğu’daki İran tehtidinin  ortaya çıkması

 

23.   Osmanlı Devleti en parlak dönemini hangi padişah zamanında yaşamıştır ?

 

A) Kanuni Sultan Süleyman

B) Fatih Sultan Mehmet

C) Yavuz Sultan Selim Dönemi

D) II. Murat

E) II. Abdulhamit

 

24.    II. Mehmet döneminde İstanbul ve Kırım’ ın fethi sonucu İpek Yolu Osmanlı Devleti’ ne geçmiştir.Yavuz Sultan Selim’ in Mısır’ ı almasıyla Baharat Yolu Osmanlı hakimiyetine geçmiş, fakat bu yoldan yeteri kadar yararlanılmamıştır.
 
    Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 
 A)   Venedik’ e kapitülasyonların verilmesi
 B)   Coğrafi keşiflerle Avrupalıların yeni ticaret yoları bulması
 C)   Ticaretin gayri Müslimlerin elinde bulunması
 D)   Devletin zayıflamasıyla ticaret yollarının güvenliğinin sağlanamaması
 E)   Süveyş Kanalı projesinin başarısız olması
 

25.   15. ve 16. yy’da İtalya’da başlayıp tüm Avrupa’ya yayılan bilim sanat ve özgür düşünce alanında meydana gelen büyük gelişmelere ne ad verilir ?

A) Rönesans

B) Reform

C) Coğrafi Keşifler

D) Feodalite

E) Skolastik düşünce

Yorumlar

cevaplarıda yazsanız çokmakbule geçecek.

cevaplar olsaydı 10 numara olacaktı

cevapla olsaydı super olurdu

Yeni yorum ekle